PIN IN

ちょっと退屈ですが使用頻度が比較的高い基本となる漢字とそのピンインを羅列しました、通常使用するものだけでもこんなに沢山の漢字があるんだな・・・・

最初はそんなふうに思っている程度でいいんではないでしょうか、自然と使用出来る単語の量が増えていくと思います

ā / á / ǎ / à / a

miǎo

ā / ē

miè

ái

miè

ài

mín

ài

mǐn

ǎi

mǐn

āi

míng

āi

míng

āi

míng

āi / ái

míng

āi / ài

mìng

ài / yì

miù

àn

àn

àn

àn

àn

ǎn

ǎn

ān

ān

ān

ān

mó / mò

áng

mǒ / mò / mā

ào

móu

ào

mǒu

ào

āo

āo / áo

bǎ / bà

mú / mó

bā / ba

bái

bài

bài

bǎi

nǎ / na

bǎi

nài

bǎi / bó /bò

nài

bàn

nǎi

bàn

nǎi

bàn

nán

bàn

nán

bàn

nán

bàn

náng

bǎn

náo

bǎn

nào

bān

nǎo

bān

nǎo

bān

ne / ní

bān

nèi

bān

nèn

bān

néng

báng

ng / n

bàng

bǎng

bǎng

bāng

bāng

bàng / bèng

bǎng / pāng / páng

nián

bào

niàn

bào

niǎn

bào

nián / zhān

bào

niáng

bǎo

niàng

bǎo

尿

niào

bǎo

niǎo / diǎo

bāo

niè

bāo

niè

bāo

niè

báo / bó

niē

báo / bó

nín

bāo / bō

níng

bǎo / bǔ / pù

níng / nìng

bào / páo

níng / nǐng

bèi

niú

bèi

niǔ

bèi

niǔ

bèi

nóng

bèi

nóng

bèi

nòng / lòng

běi

bēi

bēi

bēi

bēi

nuǎn

bèn

nuó

běn

nuò

běn

ó / ò / é

bēn / bèn

ǒu

bèng

ǒu

bēng

ōu

pái

pái

pài

pāi

pán

pàn

pàn

pàn

pān

pān

páng

páng

pàng / pán

bì / bei

páo

biàn

pào

biàn

pǎo

biàn

pāo

biàn

pāo / pào

biàn

péi

biǎn

péi

biǎn

péi

biān

pèi

biān

pèi

biān

pēi

便

biàn / pián

pén

biǎo

pēn / pèn

biāo

péng

biāo

péng

bié

péng

bīn

péng

bīn

péng

bìng

péng

bìng

péng

bǐng

pèng

bǐng

pěng

bǐng

pēng

bǐng

bǐng

bīng

bīng

bǐng / píng

pì / bì

pī / pǐ

piàn

piàn

piān

piān

piào

bó / pō

piāo

piāo / piǎo / piào

pín

pín

pìn

pǐn

pīn

pīn / pàn

bǔ / bo

píng

píng

cái

píng

cái

píng

cái

píng

cái

píng

cài

píng

cài

cǎi

cǎi

cǎi

cāi

cán

cán

càn

pōu

cǎn

cān

cān / cēn / shēn

cāng

cāng

cāng

cáng / zàng

cáo

cáo

pǔ / bù

cǎo

pǔ / piáo

cāo

pū / pú

cāo

pū / pù

céng

céng / zēng

chá

chá

chá

chā

chā

chā / chà / chāi / cī

chà / shā

chá / zhā

chái

chāi

chán

chǎn

chǎn

chǎn

chàn / zhàn

cháng

cháng

cháng

cháng

chàng

chàng

chàng

chǎng

chǎng

chǎng

qià

chāng

qián

cháng / zhǎng

qián

cháo

qián

cháo

qián

chǎo

qián

chǎo

qiàn

chāo

qiàn

chāo

qiàn

chāo

qiàn

cháo / zhāo

qiǎn

chè

qiǎn

chè

qiǎn

chě

qiān

chē

qiān

chén

qiān

chén

qiān

chén

qiān

chén

qiān

chén

qiàn / xiān

chén

qiáng

chèn

qiāng

chèn

qiāng

chèn / chēng

qiāng / qiǎng

chén / shěn

qiáng / qiǎng / jiàng

chéng

qiáo

chéng

qiáo

chéng

qiáo

chéng

qiáo

chéng

qiǎo

chéng

qiāo

chéng

qiào / ké

chéng

qiāo / qiǎo

chèng

qiè

chēng

qiě

chéng / shèng

qiě / jū

chí

qiē / qiè

chí

qín

chí

qín

chí

qín

chì

qín

chì

qīn

chì

qīn

chǐ

qīn

齿

chǐ

qíng

chǐ

qíng

chī

qíng

chóng

qíng

chóng

qìng

chǒng

qǐng

chōng

qǐng

chōng

qīng

chóng / zhòng

qīng

chóu

qīng

chóu

qīng

chóu

qīng

chóu

qióng

chóu

qióng

chóu

qiú

chǒu

qiú

chǒu

qiū

chōu

qiū

chóu / qiú

chòu / xiù

chú

chú

chú

chù

chǔ

chǔ

chǔ

chū

qū / qǔ

chū

quán

chǔ / chù

quán

chù / xù

quán

chù / xù

quán

chuán

quán

chuàn

quàn

chuǎn

què

穿

chuān

què

chuān

quē

chuán / zhuàn

què / qiǎo

chuáng

qún

chuàng

rán

chuǎng

rán

chuāng

rǎn

chuí

ràng

chuí

rǎng

chuī

rǎng

chuī

ráo

chún

rào

chún

rǎo

chún

chūn

rén

rén

rèn

rèn

rèn

rèn

rěn

réng

rēng

róng

róng

cóng

róng

cóng

róng

cōng

róng

cōng

róng

cōng

róng

cōng

róu

còu

róu

ròu

cuàn

cuì

cuì

cuì

cuī

ruǎn

cuī

ruǎn

cún

ruì

cùn

ruì

cūn

ruǐ

cuò

rùn

cuò

ruò

cuò

ruò

sā / sǎ

sài

sāi / sài / sè

dài

sǎn

dài

sān

dài

sǎn / sàn

dài

sǎng

dài

sāng

dāi

sāng / sàng

dǎi / dài

sǎo

dāi / dài

sāo

dàn

sào / sǎo

dàn

sèi / shǎi

dàn

sēn

dàn

sēng

dàn

shá

dàn

shǎ

dǎn

shā

dān

shā

dān

shā

dān / dàn

shā

dàn / tán

shā / shān

dàng

shà / xià

dàng

shài

dǎng

shāi

dǎng

shàn

dāng / dàng

shàn

dào

shǎn

dào

shǎn

dào

shān

dào

shān

dào

shān

dǎo

shān / shàn

dǎo